Αποφάσεις του γραφείου μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΔΔΑ, Απόφαση της 28.06.2018, Π. Π. κατά Ελλάδας, αριθμ. προσφ. 64184/11: Παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ.

ΕΔΔΑ, Απόφαση της 05.11.2009, Ε. Τ. κατά Ελλάδας, αριθμ. προσφ. 44536/07: Παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.

ΕΔΔΑ, Απόφαση της 27.09.2007, Χ. Ρ. κατά Ελλάδας, αριθμ. προσφ. 1262/05: Παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.